Nederlands:

Cookies, of vergelijkbare technieken;
De website Van Radiusreflex gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gekoppelde sites;
Deze website bevat koppelingen naar externe internetpagina’s. Radiusreflex is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s die verwijzen (linken) naar deze website of waarnaar wordt verwezen (gelinkt) vanaf deze website. Het Privacy Statement is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door of via die andere internetpagina’s.

Intellectuele Eigendom;
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Radiusreflex. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen voor eigen gebruik. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Radiusreflex via een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Radiusreflex en enige andere internetpagina, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radiusreflex.

English:

Cookies, or comparable techniques;
The Van Radiusreflex website only uses technical and functional cookies and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies that are used are necessary for the technical operation of the website and ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, the preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting the internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via the browser settings.

Linked sites;
This website contains links to external internet pages. Radiusreflex is not liable for the use or the content of internet pages that refer (link) to this website or to which reference is made (linked) from this website. The Privacy Statement does not apply to the collection and processing of your personal data by or via those other internet pages.

Intellectual Property;
Unless otherwise stated, all rights in this website and the Information, including copyrights and other intellectual property rights, are owned by Radiusreflex. Visitors may consult the website and the Information for their own use. Any other use of the website or the Information, for example storing or reproducing (part of) the Radiusreflex website via another internet page or creating links, hyperlinks or deep links between the Radiusreflex website and any other internet page, is prohibited. without the express written permission of Radiusreflex.