Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door therapeut Renee Radius-Smit van Radiusreflex, Praktijk voor Oosterse en Westerse Natuurgeneeskunde en Reflexologie.

Algemeen

Door het aangaan van een behandeling of het kopen van producten geeft cliënt te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Radiusreflex behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. En wanneer zij van dit recht gebruik maakt zal zij via haar website en in haar praktijk publiceren dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bij de eerste afspraak ontvangt de cliënt mondeling en/of schriftelijk informatie over werkwijze, dossiervorming, privacy en COVID protocollen.

Om de behandelingen vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar brengt u bij een eerste bezoek uw identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspasje mee.

Betaling

Prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website van Radiusreflex en zijn in te zien in de praktijkruimte.

Betaling van een behandeling kan direct contant, via een tikkie of betaalverzoek, of per bankoverschrijving binnen 14 dagen. De cliënt ontvangt een factuur die hij/zij zelf kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. (de meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling, geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, vergoeding heeft geen invloed op uw eigen risico) U heeft geen  verwijzing nodig van u huisarts.

Afspraken die zonder overleg niet worden nagekomen, kunnen volledig in rekening worden gebracht.

Annuleren of verzetten van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afgesproken tijd kan er 50% van de kosten in rekening worden gebracht.

Bij te laat verschijnen op de afspraak, zal dit van de behandeltijd afgaan.

Behandeling

De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. De cliënt wordt voorafgaand aan de eerste intake/reflexzonebehandeling voorgelicht door de therapeut over de te verwachten effecten en reacties tijdens en na de behandeling.

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en/of niet volledig ter beschikking stellen van medische informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of andere behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Het is de client aan te raden de huisarts te informeren over het complementaire behandelplan en aan de therapeut toestemming te geven contact op te nemen met de huisarts indien nodig.

Reflexzonetherapie is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. De behandelingen kunnen een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt, ook bij ongeneeslijke ziekten zoals kanker. De Therapeut van Radiusreflex is aangesloten bij een netwerk van speciaal opgeleide en erkende oncologie reflexzone therapeuten.

Reflexzonetherapie is mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of (geheel) achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, zal de therapeut u doorverwijzen naar de specialist of huisarts.

Dossier

De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens zoals bepaald is in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien, aangepast of verwijderd.

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandelingen verrichten. Voor behandeling van minderjarigen is een schriftelijke akkoord, middels ondertekende verklaring van (een van de) beide ouders/voogd nodig.

Beëindiging van de behandelingen kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen. Ook de therapeut kan te allen tijde de behandeling stopzetten of de cliënt doorverwijzen naar een arts of collega natuurgeneeskundig therapeut.

Vervangingsregeling

Tijdens ziekte of vakantie van de therapeut, kan in overleg met de cliënt, een vervangend behandelaar voorgedragen worden.

Klachtenprocedure en regelgeving

De therapeut doet haar uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen.

De therapeut is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten). De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de FAGT. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de FAGT, www.fagt.org.

Als FAGT geregistreerde therapeut is Renee Radius vanuit de wet WKKGZ (De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil, welke door het ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport) is erkend. Bovendien staat therapeut Renee Radius ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is. (Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg/ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) zie ook de website van Radiusreflex.

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

De cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut).

In de wachtruimte en de praktijkruimte geldt een rookverbod. Er wordt geen alcohol gedronken.

Radiusreflex is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Radiusreflex is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van het Medisch Centrum Melkweg, Melkweg 2 te Amstelveen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Voor minder validen is er een speciale parkeerplaats vlakbij de ingang van de praktijk aanwezig. Tegenover ontmoetingscentrum De Meent, gelegen naast het Medisch Centrum, zijn nog 4 speciale minder validen parkeerplaatsen aanwezig.

Cookies

Deze website gebruikt functionele cookies om te zorgen dat onze website zo goed mogelijk functioneert. Als u onze website blijft gebruiken gaan we er vanuit dat u dat goed vind.

Meer info:

Cookies, of vergelijkbare technieken;

De website Van Radiusreflex gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gekoppelde sites;

Deze website bevat koppelingen naar externe internetpagina’s. Radiusreflex is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s die verwijzen (linken) naar deze website of waarnaar wordt verwezen (gelinkt) vanaf deze website. Het Privacy Statement is niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door of via die andere internetpagina’s.

Intellectuele Eigendom;

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van Radiusreflex. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen voor eigen gebruik. Elk ander gebruik van de website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Radiusreflex via een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Radiusreflex en enige andere internetpagina, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radiusreflex.

COVID-19

Omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en onze veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren. Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt; In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg; Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken (uitzonderingen in overleg); Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen; Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak; Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep; Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand; Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt; met uitzondering van de reflexzone therapie behandeling; Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaal aantal vergoedingen; Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd; Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met mij op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, uiteraard niet in rekening gebracht.

Therapeut Renee Radius van Radiusreflex, zal alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen omtrent het voorkomen van verspreiding van COVID-19 in acht nemen. Protocollen liggen ter inzage in de praktijk.

Radiusreflex kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventueel oplopen van het Corona Virus en de gevolgen daarvan.